Page 24 - bh-4-sb-sampler
P. 24

        Keep the Size Focus
The north wind blew so hard that the sun felt cold.
Read the paragraphs below. Underline each example of hyperbole. Then rewrite the paragraphs using your best handwriting. Concentrate on the slant and size of your letters.
ÈÅÄƧãôÅÄë ãêÅıâıäõë ÇòflïƧë ãƒÇ≥ÅÄÅìflïë Äãêë ãêÇòflïë ãƒÅıâîãôãŸÖùë. SÇòflïë ã ́âĆßë †ßÅı≠ †ßÅìÅÄƧflïÅîë †ßÇòflïë ®ûflïÅÄƧÇ≥ã¥Ï ãƒÅĆ߆ßflïÅîë ıçŸãêë. Œ‡ïƧë ãêflïÅÄÅìÇòflïƧë †ßÅÄãôÅîë †ßÇòflïë ã ́âĆßë ãêÇòflïë Çàåï†ßãêë †ßãƒflïÇ≥Ç≥flïƧë ãôÖûë ãêÇòflïë ã ́âıè§Ç≥Åîë, ÇàçŸãêë †ßÇòflïë ∞ˆıçêë ®ûflïƧÖ ̃âı矆ßë ãôÖûë ÇfiƧÅı›ûãêë ıäfië ÄÖûë ÄãŸÅîãôflïÖûÅìflïë. Œ‡ïƧë Ç≥flïÅ∞Ùßë ã ́åïƧflïë ãêƧflïÖùÇàä≥ãôÖûÅ∞Ï †ßÅı≠ ®ùãŸÅìÇòë ãêÇòÅÄãêë ãêÇòflïë ã ́äòÅıä≥flïë †ßãêÅÄÅ∞æïë †ßÇòÅıâıäõë.
“ÔˆıçŸƧë ã ́âıè§Åîë ãô†ßë ‘ÇàçŸÅı祈ÄÖûÅìã¥Ï,’ ” †ßÅÄãôÅîë ãêÇòflïë ÄÖûÖûÅıçŸÖûÅìflïƧë.
WÇòã¥Ï îãôÅîë I ÇòÅÄÖ ̃åïë ãêÅı≠ ∞æïãêë ãêÇòflïë ı›ûÇ≥ã¥Ï ã ́âıè§Åîë I îÅı›ûë’ãêë ÇõÖûÅıç ́≠ ÇòÅıç ́≠ ãêÅı≠ †ßãƒflïÇ≥Ç≥ë? †ßÇòflïë ãêÇòÅıçŸÅ∞aòãêë. Œ‡ïƧë ÇòflïÅÄƧãêë ã ́âĆßë ãƒÅıçŸÖûÅîãôÖûÅ∞Ï †ßÅı≠ Ç≥ÅıçŸÅîë ãêÇòÅÄãêë †ßÇòflïë ÇõÖûflïã ́≠ flïÖ ̃åïƧ㥈ı›ûflïë ìÅıçŸÇ≥Åîë ÇòflïÅÄƧë ãôãêë.
  i I meant to be taken seriously. Read the following example.
Hyperbole
Hyperbole is a figure of speech that shows exaggeration and is not
á ́âüè§Åîë á ́âüè§Åîë á ́âüè§Åîë
        Keep the Focus
Size Circle a word in your paragraphs that shows tall, small, and below-the-line letters. Are your letters sized properly?
 52
©Perfection Learning® No reproduction permitted.

   22   23   24   25   26