Page 26 - bh-4-sb-sampler
P. 26

 Keep the Strokes Focus
Metaphors
A metaphor is type of figurative language that compares two unlike
things but does not use the words like or as.
That running back is a bull in a china shop when he runs down the field.
metaphor
   i
WãôãêÇòë ãêã ́âı≠ †ßflïÅìÅı›ûÅî†ßë Ç≥flïÇfiãêë ãôÖûë ãêÇòflïë ∞ˆÄÖùflïë, DflïëWÄã¥Øûflïë ãêÅıâıäõë Çòãô†ßë ãƒÇ≥ÅÄÅìflïë Äãêë ãêÇòflïë ÇfiƧflïflïë ãêÇòƧÅıç ́≠ Ç≥ãôÖûflïë. Œ‚ô†ßë ÇòflïÅÄƧãêë ã ́âĆßë Äë ÇòÅÄÖùÖùflïƧë ãƒÅıçŸÖûÅîãôÖûÅ∞Ï ãôÖûë Çòãô†ßë ìÇòflï†ßãêë, ÇàçŸãêë Çòflïë ÇòÅÄÅîë ãôÖûÖûflïƧë ìÅı›ûÇfiãôÅîflïÖûÅìflïë. TÇòflïë ıä≥Åîë ∞ø¥ØùÖûÅĆßãôãŸÖùë ã ́âĆßë Äë †ßã ́åïÅÄãêÇàâı› ̈ë, ÄÖûÅîë DflïëWÄã¥Øûflïë ãêƧãôflïÅîë ãêÅı≠ îƧã¥Ï Çòãô†ßë ÇòÅÄÖûÅî†ßë ı›ûë Çòãô†ßë †ßÇòÅıè§ãê†ßë ÇàåïÇfiÅıè§flïë Çòflïë ãêÅıâıäõë ãêÇòflïë ÇàâÄÇ≥Ç≥ë ÇfiƧÅı›ùë ãêÇòflïë ƧflïÇfiflïƧflïflïë. Œ‚ô†ßë ÇfiãôƧ†ßãêë †ßÇòÅıçêë ã ́âĆßë Äë ÇòãôÅ∞aòë ƧÅÄãôÖûÇàâıç ́≠ ãêÇòÅÄãêë ÇòãŸÖûÅ∞Ï ı›ûë ãêÇòflïë ƧãôÖùë ÇfiÅıè§ë Äë †ßflïÅìÅı›ûÅîë ÄÖûÅîë ãêÇòflïÖûë îƧÅıçƒãƒflïÅîë ãêÇòƧÅıçŸÅ∞aòë. TÇòflïë ìƧÅıç ́âîë’†ßë ƧÅıâÄƧë ã ́âĆßë Äë †ßã ́åïÇ≥Ç≥ãôÖûÅ∞Ï ıâìflïÅÄÖûë ã ́âÄÖ ̃åïë. ÎflïÇ≥ãôflïÖ ̃åïÅîë Äãêë ÇòÅÄÖ ̃çôÖûÅ∞Ï ãêãôflïÅîë ãêÇòflïë ∞ˆÄÖùflïë, DflïëWÄã¥Øûflïë ìÅÄÇ≥ÖùÇ≥ã¥Ï †ßÅÄÖûÇõë ãêÇòflïë †ßflïÅìÅı›ûÅîë ÇfiƧflïflïë ãêÇòƧÅıç ́≠ Ćßë ã ́åïÇ≥Ç≥ë. Œ‡ïë ã ́âĆßë Äë îÅıâıè§ë †ßÇ≥ÅÄÖùÖùãôÖûÅ∞Ï ìÇ≥Åı±ßflïÅîë ı›ûë ãêÇòflïë ıçêÇòflïƧë ãêflïÅÄÖùë’†ßë ÇòÅıçƒflï†ßë ıäfië Äë ìÇòÅÄÖùãƒãôÅı›û†ßÇòãôãƒë!
á ́âüè§Åîë á ́âüè§Åîë á ́âüè§Åîë
 Underline the metaphors and then rewrite the paragraph. Replace at least one of the metaphors with one of your own.
      66
Keep the Strokes In order for your handwriting to be legible, your letters must have good Focus shape. Check to make sure your e’s and l’s are open, so they aren’t confused
 with other letters.
                I
©Perfection Learning® No reproduction permitted.
   24   25   26   27   28