Page 27 - bh-4-sb-sampler
P. 27

         Quotation Marks
A direct quotation captures the exact words of a pers marks before and after a direct quotation.
  Pedro said, “The baseball game will have to be cancelled.” i The quotation marks come before and after the exact words spoken.
Read the sentences below. Add quotation marks before and after the exact words spoken. Then rewrite the sentences correctly.
1. Iãêë’†ßë ãêãôÖùflïë ÇfiÅıè§ë 㥈ıçŸë ãêÅı≠ Ç≥flïÅÄÖ ̃åïë, ÈƧ†ßë. ©O©©’ÎflïãôÇ≥Ç≥ã¥Ï ãêÅıä≥Åîë 㟆ßë.
2. TÇòflïë ÄãŸãêÇòÅıè§ë ã ́è§Åıçêflïë, I ìÅÄÖûë’ãêë †ßflïflïÖùë ãêÅı≠ †ßÇòÅÄÇõflïë ®ùã¥Ï ã ́è§ãôãêflïƧë’†ßë Çàä≥ÅıâìÇõë.
3. ©Õ†ßãêflïƧë flïÖ ̈ãƒÇ≥ÅÄãôÖûflïÅîë, TÇòÅÄãêë ’†ßë ã ́äòÅÄãêë ÇòÅÄãƒãƒflïÖû†ßë ã ́äòflïÖûë 㥈ıçŸë îÅı›ûë’t ∞æïãêë flïÖûÅıçŸÅ∞aòë †ßÇ≥flïflïãƒë.
á ́âüè§Åîë á ́âüè§Åîë á ́âüè§Åîë
      4. SãêÅıçƒë ƧãôÅ∞aòãêë ã ́äòflïƧflïë 㥈ıçŸë ÄƧflïë! ãêÇòflïë ãƒÅıä≥ãôÅìflïÖùÅÄÖûë ãêÅıä≥Åîë ãêÇòflïë †ß㟆ßãƒflïÅìãêë.
  continued ➜ 67
 Keep the Strokes Focus
on. Use quotation
 ©Perfection Learning® No reproduction permitted.


   25   26   27   28   29